BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Algemeen
U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een voetreflexPlustherapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg, te kiezen voor complementaire zorg.

Aanvullende behandeling

 • De voetreflexPlustherapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

 • Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.

 • Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.

 • Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.

 • Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

Gebruik van medicijnen/supplementen

 • Medicijnen en/ of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen.

 • Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.​

Duur van de behandeling

 • Bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten wordt een therapieperiode van minstens drie behandelingen in acht genomen.

 • Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes behandelingen.

 • Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt.

 • Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.

 • Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen.

 • Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.

 • Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts of fysiotherapeut.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt op de factuur.

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

Privacy op de zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats;

 • uw geboortedatum;

 • de datum van de behandeling;

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie’;

 • de kosten van het consult.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling ga ik er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.